درک مدرن مسکو از تجربه یک نبرد تاریخی

قطعنامه جدید شورای امنیت دربارۀ سوریه شامل چه بندهایی است؟
اعلام پیشنهاد آتش بس و یا طرح مسائلی مانند آمادگی مشترک مسکو و آنکارا برای آغاز مذاکرات “دوره انتقالی” که صورت تلطیف شده تعیین سرنوشت آقای اسد است،همان قدر تعجب برانگیز بود که ظاهرا بی خبری ایران از آن!.وزیر دفاع ایران گفته اسد حق دارد در انتخابات شرکت کند.فعلا هم که پای شورای امنیت به میان آمده است.

قطعنامه جدید شورای امنیت دربارۀ سوریه شامل چه بندهایی است؟