هواپیمای مسافربری لیبی ربوده شد

قاچاق تریاک این بار در بسته گز
تسنیم نوشت: رسانه‌های مالت از تهدید دو هواپیماربا به منفجر کردن یک هواپیمای مسافربری لیبیایی خبر دادند.

قاچاق تریاک این بار در بسته گز