روسیه ۸۰۰ پرواز جاسوسی را ردیابی کرد

فیلم | گل مسعود شجاعی در بازی مقابل لوادیکو را ببینید
ایرنا نوشت: تور راداری روسیه که برخوردار از سامانه شناسایی ضداستتار است در سال 2016 بیش از 800 هواپیمای جاسوسی خارجی را ردگیری کرده است.

فیلم | گل مسعود شجاعی در بازی مقابل لوادیکو را ببینید