اجرای پنج نمایش کودک در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران

فیلم | کشف مدرسه و سالن جلسات سری داعش در سوریه
این روزها پنج نمایش ویژه کودک و نوجوان در فرهنگسراهای ابن سینا و فردوس و مجتمع فرهنگی هنری نور در حال اجرا هستند.

فیلم | کشف مدرسه و سالن جلسات سری داعش در سوریه