بحران تخلفات ساختمانی در تمام مناطق شهرداری تهران

فیلم | چقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: تعداد 11 هزار و 994 پرونده تخلف ساختمانی با مساحتی بالغ بر یک میلیون ششصد هزار مترمربع صرفاً در سال 94 از سوی مناطق 22 گانه شهر تهران به کمیسیونهای ماده 100 شهر تهران جهت رسیدگی ارسال شده است.

فیلم | چقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟