زهیوی در الشحانیه 10 می‌پوشد

فیلم | صحبت‌هاى دختر آرتور میلر هنگام اهداى جایزه به اصغر فرهادى
رحیم زهیوی با شماره ١٠ برای تیم الشحانیه بازی خواهد کرد.

فیلم | صحبت‌هاى دختر آرتور میلر هنگام اهداى جایزه به اصغر فرهادى