سوددهی فرودگاه‌ها با خرید هواپیماهای جدید

فیلم | شهردار فومن: مامور ما به شانه زن دستفروش زد | علی ضیا: یعنی چشم ما مشکل دارد
مهر به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن اشاره به نیاز برخی مناطق کشور به ساخت فرودگاه نوشت: خرید هواپیماهای جدید، برای فرودگاههای کشور منجر به سوددهی آنها خواهد شد.

فیلم | شهردار فومن: مامور ما به شانه زن دستفروش زد | علی ضیا: یعنی چشم ما مشکل دارد