ارتباط عدالت‌جنسیتی با امنیت‌ملی و رفع تبعیض‌علیه‌زنان

فیلم | روحانی: برخی گویا مشکل دارند؛ می‌گویند باید در هواپیمای کهنه‌سوار شویم
زهرا نژادبهرام، پژوهشگر و کارشناس مسائل زنان می‌گوید: عدالت جنسیتی، مرتبط با امنیت ملی است و باید برای تحقق آن اتحاد ملی وجود داشته باشد.

فیلم | روحانی: برخی گویا مشکل دارند؛ می‌گویند باید در هواپیمای کهنه‌سوار شویم