فاجعه‌ای برای فراموشی پلاسکو

فیلم | دود غلیظی که از ساختمان پلاسکو بلند شد
زاوش محمدی *

فیلم | دود غلیظی که از ساختمان پلاسکو بلند شد