تصاویر | وقتی اشک امان آتش‌نشانان را می‌گیرد

فیلم | حرف‌های رضا رشیدپور روی تخت بیمارستان | حمله قلبی من را به CCU فرستاد
با بیرون کشیدن پیکرهای آتش‌نشانان شهید غم، اندوه، اشک و آه در پلاسکو سایه انداخت.

فیلم | حرف‌های رضا رشیدپور روی تخت بیمارستان | حمله قلبی من را به CCU فرستاد