اینفوگرافیک | تدابیری برای تبدیل سمنان به قطب جدید خودروسازی در کشور

فیلم | جهانگیری: خالص شغل ایجاد شده از ۸۴ تا ۹۲ صفر بوده است
در اینفوگرافیک زیر تدبیر و امید برای تبدیل سمنان به قطب جدید خودروسازی در کشور را می‌بینید.

فیلم | جهانگیری: خالص شغل ایجاد شده از ۸۴ تا ۹۲ صفر بوده است