فیلم | محبوبیت جردن باروز آمریکایی دربین تماشاچیان ایرانی کشتی

فیلم | جاری شدن سیل بعد از شکستن سد محمدآباد جهرم
جردن باروز کشتی‌گیر آمریکایی در بین تماشاچیان ایرانی محبوبیت وی‍ژه‌ای دارد.

فیلم | جاری شدن سیل بعد از شکستن سد محمدآباد جهرم