اولویت‌های صنعتی در دولت دوازدهم

فیلم | ادامه آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا
رئیس هئیت عامل ایدرو گفت : سازمان گسترش در صنعت کشور اثرگذاری بزرگی دارد و در راستای بازآفرینی نقش ایدرو در کشور ، باید در جهت مسائلی که بیشتر جنبه نوآوری و خلاقیت دارند و بخش خصوصی در آن حضور ندارد ، حرکت کند .

فیلم | ادامه آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیا