به جای اسنپ، چه چیزی “نابود باید گردد”؟!

فیلم | اجرای مانور ضد‌تروریستی در چین
محمدرضا یزدانپرست *

فیلم | اجرای مانور ضد‌تروریستی در چین