میزبانی دانشگاه کردستان از نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور

فیفا به نفع سردار آزمون رای داد
رئیس دانشگاه کردستان گفت: نشست هم اندیشی و تبادل نظر کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه پنج کشور در دانشگاه کردستان برگزار می شود.

فیفا به نفع سردار آزمون رای داد