گوگل فروشگاه خود را جارو می‌کند

فهرستی از سران ارتش پهلوی که با امام و انقلابی‌ها همراه شدند
به‌زودی گوگل بسیاری از اپلیکیشن های به‌دردنخور در فروشگاه خود را پاک می‌کند.

فهرستی از سران ارتش پهلوی که با امام و انقلابی‌ها همراه شدند