تاکید مدیر کل فنی حرفه ای استان بر پرهیز از بروکراسیهای اداری

فم تور رسانه ای ؛ طرحی برای جان دادن به گردشگری داخلی
جلسه رسیدگی برخی از مسائل و رفع موانع کار حوزه امور اداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان برگزار شد.

فم تور رسانه ای ؛ طرحی برای جان دادن به گردشگری داخلی