استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از مواد مخدر بوده است

فعالیت های عمرانی بسیار خوبی در شهر اراک در حال اجرا می‌باشد
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: استان مرکزی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین در بخش مقابله اقدامات مناسبی را انجام داده است.

فعالیت های عمرانی بسیار خوبی در شهر اراک در حال اجرا می‌باشد