چرا گمان می کنیم ایرانی ها ساده جان می دهند؟

فعالیت سه میلیون کارگر خارجی غیر مجاز در کشور
محمدهیراد حاتمی

فعالیت سه میلیون کارگر خارجی غیر مجاز در کشور