بخش خصوصی نمی تواند پاسخگوی ریسک‌های دولتی باشد

فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست نیاز به عزم عمومی دارد
عضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن می‌گوید: بخش‌خصوصی بدون همراهی و همکاری دولت نمی‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش‌آفرین و موفق باشد، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورهای دیگر مؤلفه‌های اثرگذاری مانند ثبات نرخ ارز، شفافیت قوانین و مقررات، ریسک سیاسی و همراهی دولت‌ها را ارزیابی می‌کنند.

فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست نیاز به عزم عمومی دارد