زدودن آلودگی نیروگاه منتظرقائم با احداث شهرک کشاورزی در فردیس

فرمانده اقتصاد مقاومتی در البرز:معاونت علمی ریاست جمهوری از طرح های مخترعان حمایت می کند
استاندار البرز از احداث شهرک کشاورزی در مجاورت نیروگاه منتظر قائم خبر داد.

فرمانده اقتصاد مقاومتی در البرز:معاونت علمی ریاست جمهوری از طرح های مخترعان حمایت می کند