وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکردبه مرز قرمز رسید.

فراخوان نخستین جشنواره فیلم تبریز