از سیلی بر دست‌فروش تا سیلی بر فرهنگ

فراخوان بخش پوستر و گرافیک جشنواره تئاتر فجر
مشکلاتی از جمله کتک زدن دست‌فروش فومنی نه اولین است و نه آخرین خواهد بود و نه منحصر به فومن و صنف دست‌فروشان است، بلکه می‌بایستی مدیریت کلان کشور در پی آن باشد که با به رسمیت شناختن تمامی مشاغل و طبقات اجتماعی، زمینه‌های برخورد صنوف و طبقات اجتماعی بایکدیگر را کاهش دهد.

فراخوان بخش پوستر و گرافیک جشنواره تئاتر فجر