اوباما در دانشگاه شیکاگو سخنرانی کرد

فاش‌شد رازی که آن مستور بود
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت: به علت سرازیر شدن پول به سیاست، منافع ویژه و برآوردن خواسته های گروه های دارای منافع ویژه، بر همه بحث‌ها در واشنگتن سایه انداخته است.

فاش‌شد رازی که آن مستور بود