برگزاری جلسه رفع موانع و مشکلات کشت و صنعت لرستان

غافلگیری دوباره مردم ارومیه این‌بار با بارش تگرگ
جلسه رفع موانع و مشکلات مجتمع کشت و صنعت لرستان در استانداری برگزار شد .

غافلگیری دوباره مردم ارومیه این‌بار با بارش تگرگ