تصاویر | سال نوی ایزدی‌های عراق

عیدی مالیاتی به دست بخش خصوصی رسید
اقلیت مذهبی ایزدی‌های عراق با وجود فشارهای زیاد گروه تروریستی داعش برای برگزاری جشن سال نو در شهر لالیش استان نینوا دور هم جمع شدند.

عیدی مالیاتی به دست بخش خصوصی رسید