به نام اوپک به کام دیگران

عکس | ۳۸سال قبل؛ رهبرانقلاب در لباس احرام
در حال حاضر با توجه به حجم ذخایر نفتی موجود در آمریکا و افزایش تولید نفت شیل در این کشور، احتمال اینکه کانال نزولی برای نفت کماکان معتبر بماند وجود خواهد داشت.

عکس | ۳۸سال قبل؛ رهبرانقلاب در لباس احرام