سازمانی که نمره قابل قبول گرفت

عکس | ژست مشترک سرداران سپاه در روز خداحافظی سردار نقدی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اقدامات گمرک در طول دو سال اخیر بسیار چشمگیر و عالی بوده و روند صادرات به آسانی انجام می‌شود.

عکس | ژست مشترک سرداران سپاه در روز خداحافظی سردار نقدی