تصاویر | پرستار پدر

عکس | ظریف در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه‌ها
زهرا رنج‌پرور در روستای شهر کهنه شهرستان قوچان در استان خراسان شمالی زندگی می‌کند. پدر وی پنج سال پیش در تصادف ضربه مغزی شد و اکنون قادر به انجام هیچ حرکتی نیست.

عکس | ظریف در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه‌ها