کشف محموله کانتینری تجهیزات دندان پزشکی

عکس | خواب آرام مردی زحمت کش
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: با بهره گیری از توان سامانه جامع امور گمرکی و تجهیزات الکترونیکی گمرک بوشهر یک محموله کانتینری تجهیزات دندان پزشکی در این گمرک کشف و ضبط گردید.

عکس | خواب آرام مردی زحمت کش