بازگشت امید به احیای دریاچه ارومیه با تدبیر دولت یازدهم

عکس | خط و نشان ترامپ برای کانادایی‌‌‌ها
با تدابیر دولت دکتر روحانی و قرار گرفتن احیای دریاچه ارومیه بعنوان یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی، اکنون نگین آذربایجان برای بازگشت به دوران خوبش امیدوار است.

عکس | خط و نشان ترامپ برای کانادایی‌‌‌ها