تغییر هوای آلوده ارومیه به هوای پاک در ۴۸ ساعت

عکس | حضور سفرا در وزارت‌خارجه برای عرض تسلیت
هوای ارومیه به فاصله ۲ روز از وضع ناسالم به سالم تغییر یافت تا دوباره رنگ آبی آسمان نمایان شود.

عکس | حضور سفرا در وزارت‌خارجه برای عرض تسلیت