اینفوگرافیک | توسعه بیمه عمر با رویکرد اجتماعی و اقتصادی

عکس | توتیت تازه ترامپ، رسانه‌ها اقدام من مهم را گزارش ندادند
در اینفوگرافیک زیر اقدامات دولت یازدهم در راستای توسعه بیمه عمر با رویکرد اجتماعی و اقتصادی را مشاهده کنید.

عکس | توتیت تازه ترامپ، رسانه‌ها اقدام من مهم را گزارش ندادند