لغو جلسه تنوع نژادی در گوگل

عکس | تصادف تریلی با دکل برق فشار قوی
به دلایلی امنیتی جلسه تنوع نژادی گوگل لغو شد.

عکس | تصادف تریلی با دکل برق فشار قوی