مشارکت مردم در انتخابات امری واجب و ضروری

عکسی از ورزشگاه آزادی؛ دو ساعت قبل از شروع بازی استقلال
سرنوشت کشور به هر حال رقم خواهد خورد بهتر آنکه ما نیز با رای دادن نقشی در آن سرنوشت ایفا نماییم

عکسی از ورزشگاه آزادی؛ دو ساعت قبل از شروع بازی استقلال