بهای نفت ایران از مرز ۵۲ دلار عبور کرد

عوام گرایان در سیاست و مساله تغییر اقلیم
مهر نوشت: همزمان با افزایش قیمت اکثر شاخص‌های معتبر نفت جهان، بهای هر بشکه نفت سبک ایران از مرز ۵۲ دلار عبور کرد.

عوام گرایان در سیاست و مساله تغییر اقلیم