شناسنامه برای مردی که هیچ نمی‌دانست!

عنایتی از استقلالی‌ها امضا گرفت
مهدی صناعتی

عنایتی از استقلالی‌ها امضا گرفت