کفیل: آرام‌ترین انتخابات‌ را در ۶ سال اخیر در اصفهان برگزار کردیم

عملکرد سازمان پارکهای شهرداری کرج در حوزه فضای سبز مطلوب است
تسنیم به نقل از فرماندار سابق اصفهان نوشت: در ۶ سال اخیر ۶ انتخابات را برگزار کرده و به شهادت همه برگزارکنندگان آرام‌ترین انتخابات‌ را برگزار کرده‌ایم.

عملکرد سازمان پارکهای شهرداری کرج در حوزه فضای سبز مطلوب است