فرصتی که پتروناس برای بازگشت به صنعت نفت گرفت

عملکرد تقنینی شش ماه اول مجلس دهم /تعداد لوایحی که از پاستور به بهارستان رسیدند
ایلنا به نقل از وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی نوشت: اکنون که تحریم‌ها علیه تهران لغو شده، فرصت مناسبی برای بازگشت مالزی به صنعت نفت ایران فراهم شده است.

عملکرد تقنینی شش ماه اول مجلس دهم /تعداد لوایحی که از پاستور به بهارستان رسیدند