بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر گرفتن شایستگی‌ها

علی‌اکبر ناطق‌نوری در بیمارستان‌ بستری شد /عیادت سیدحسن خمینی از شیخ
حسن بیادی*

علی‌اکبر ناطق‌نوری در بیمارستان‌ بستری شد /عیادت سیدحسن خمینی از شیخ