فیلم | جاسازی اتباع غیرمجاز افغانستانی در بدنه اتوبوس زاهدان-تهران

عضو شورای شهر خرم آباد مدیرکل کتابخانه‌های لرستان شد
برخی اتباع غیرمجاز افغانستانی در بدنه اتوبوس زاهدان-تهران جاسازی شده بودند تا به صورت قاچاق به پایتخت منتقل شوند.

عضو شورای شهر خرم آباد مدیرکل کتابخانه‌های لرستان شد