ببینید چطور جابر انصاری بروس‌لی شده!

عربستان «ضربه بزرگ» را پذیرفت
تمرین استقلال حسابی با نشاط بود و این تیم با انرژی راهی قم شد، البته رحمتی خیلی از شوخی جابر خوشش نیامده بود!

عربستان «ضربه بزرگ» را پذیرفت