مسمومیت ۲۰ کارگر با منوکسید کربن

عربستان با خرید سامانه موشکی اس400 از روسیه موافقت کرد
میزان نوشت: سرپرست اورژانس کشور از مسمومیت ۲۰ کارگر با گاز منوکسید کربن خبرداد.

عربستان با خرید سامانه موشکی اس400 از روسیه موافقت کرد