فیلم | صحنه به آتش کشیدن پرچم آمریکا در آتن در اعتراض به سفر اوباما

عذرخواهی کیهان کلهر از مخاطبانش
دانشجویان معترض به سفر اوباما به آتن، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

عذرخواهی کیهان کلهر از مخاطبانش