پولدارهادر جهان کمتر شده‌اند یا بیشتر؟

عذرخواهی محمدرضا گلزار برای غیبتش در مراسم «سلام بمبئی»
افت و خیزهای اقتصادی جهان طی سال‌های اخیر ترکیب و تعداد پولدارها را هم در دنیا دستخوش تغییراتی کرده است.

عذرخواهی محمدرضا گلزار برای غیبتش در مراسم «سلام بمبئی»