انتصاب سرپرست گروه توسعه ورزش روستایی و همگانی اداره کل وررش

عارف: افرادی که جرقه اولیه حوادث ۸۸ را زدند می‌خواهند دوباره جو کشور را متشنج کنند
طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان سرپرست گروه توسعه وررش روستایی و همگانی منصوب شد .

عارف: افرادی که جرقه اولیه حوادث ۸۸ را زدند می‌خواهند دوباره جو کشور را متشنج کنند