جسد دختر چهار ساله حادثه سقوط پژو در کانال آب پیدا شد

ظهور تو یعنی پایان سرگردانی تاریخ
مهر نوشت: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین گفت: جسد دختر ۴ ساله حادثه سقوط پژو در کانال آب پیدا شد.

ظهور تو یعنی پایان سرگردانی تاریخ