دلخوری رامین رضاییان وقت تعویض کار دستش می‌دهد؟

طعنه پزشک تیم ایویچ به قلعه‌نویی!
رامین رضاییان از تعویض دقیقه 70 در بازی با ذوب آهن راضی نبود.

طعنه پزشک تیم ایویچ به قلعه‌نویی!