وقتی گروه فشار احساس خطر می‌کند!

طرح محله بندی شهر و تعیین مسئول مستقیم برای هر محله اجرا می شود
محسن ایزدی این کارتون را در کانال خط خطی منتشر کرد.

طرح محله بندی شهر و تعیین مسئول مستقیم برای هر محله اجرا می شود