سفر وزیر نیرو به اردبیل

ضرورت مشارکت خیران آب برای اجرای طرحهای آبرسانی
حمید چیت چیان، وزیر نیرو امروز به اردبیل سفر می کند.

ضرورت مشارکت خیران آب برای اجرای طرحهای آبرسانی